بخش شناسنامه فنی و ملکی

اهم وظایف قسمت شناسنامه فنی و ملکی:
واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی در بهار سال 1392 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ایجاد گردید. این بخش در حال حاضر نسبت به صدور شناسنامه فنی و ملکی اقدام می نماید.


پرسنل واحد شناسنامه فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 بهمن قزلباش کارشناس صدور شناسنامه فنی و ملکی 33049123
آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی
دفترچه اطلاعات ساختمان 
مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی