معرفی واحد خدمات فنی و مهندسی

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای فنی ساختمان را بر عهده دارد.واحد خدمات فنی و مهندسی سازمان مشتمل بر دو بخش اساسی دفتر فنی سازمان  و نظارت و کنترل اجرا میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 محمدرضا اسکندری مدیر خدمات فنی و مهندسی 33049210