معرفی واحد نظارت و کنترل اجرا

واحد مدیریت نظارت و کنترل اجرای ساختمان

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای نظارت ساختمان را بر عهده دارد. واحد مدیریت نظارت و کنترل اجرای ساختمان مشتمل بر دو بخش اساسی کنترل نظارت و کنترل مضاعف و شناسنامه فنی و ملکی
میباشد.

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

1
----- مدیر نظارت و کنترل اجرا ------