ورزشی
کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی تا پایان سال 1398 
کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی تا پایان سال 1397

 برنامه های ورزشی سازمان ویژه اعضا در شش ماهه دوم 
 سال 1397
برنامه های ورزشی سازمان ویژه اعضا در سه ماهه اول سال 1397

کارت های استخر و کارت های باشگاه ورزشی موجود در امور رفاهی 

برنامه های باشگاه ورزشی تخصصی بانوان اکسیر 

برنامه های فرهنگی و ورزشی انجمن کونگ فوتوآ 21 شهرستان زنجان  
 
 
 
 
 

 
  • 19 دی 1392
  • مدير سايت
  • 18839
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021