هیأت مدیره دوره هشتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
اصغر رسولی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
asrasouli@yahoo.com
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد        نایب رئیس اول Ahadmohammadi@rocketmail.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم Fariborzbarati@yahoo.com
ابراهیم زاد توت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد دبیر و خزانه دار eb_toot@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی h_ahmady_1970@yahoo.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی bagheri_gh12@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا عضو اصلی zohrehtoraby@yahoo.com
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضواصلی ya.aliabadi@gmail.com
رامین کیامهر نقشه برداری دکترا عضو اصلی kiamehr@kth.se
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی H_mojtabazadeh@yahoo.com
یحیی نصیرا عمران دکترا عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»

جلسه هیئت مدیره 01 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 59 جلسه هیئت مدیره 74 جلسه هیئت مدیره 89 جلسه هیئت مدیره 104
جلسه هیئت مدیره 02 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره 60 جلسه هیئت مدیره 75 جلسه هیئت مدیره 90 جلسه هیئت مدیره 105
جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 30 جلسه هیئت مدیره 46 جلسه هیئت مدیره 61 جلسه هیئت مدیره 76 جلسه هیئت مدیره 91 جلسه هیئت مدیره 106
جلسه هیئت مدیره 04 جلسه هیئت مدیره 31 جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره 62 جلسه هیئت مدیره 77 جلسه هیئت مدیره 92 جلسه هیئت مدیره 107
جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 63 جلسه هیئت مدیره 78 جلسه هیئت مدیره 93 جلسه هیئت مدیره 108
جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 49 جلسه هیئت مدیره 64 جلسه هیئت مدیره 79 جلسه هیئت مدیره 94 جلسه هیئت مدیره 109
جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 50 جلسه هیئت مدیره 65 جلسه هیئت مدیره 80 جلسه هیئت مدیره 95 جلسه هیئت مدیره 110
جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 51 جلسه هیئت مدیره 66 جلسه هیئت مدیره 81 جلسه هیئت مدیره 96 جلسه هیئت مدیره 111
جلسه هیئت مدیره09 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 67 جلسه هیئت مدیره 82 جلسه هیئت مدیره 97 جلسه هیئت مدیره 112
جلسه هیئت مدیره 10 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 68 جلسه هیئت مدیره 83 جلسه هیئت مدیره 98 جلسه هیئت مدیره 113
جلسه هیئت مدیره11 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 69 جلسه هیئت مدیره 84 جلسه هیئت مدیره 99 جلسه هیئت مدیره 114
جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 40 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 70 جلسه هیئت مدیره 85 جلسه هیئت مدیره 100 جلسه هیئت مدیره 115
جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 41 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 71 جلسه هیئت مدیره 86 جلسه هیئت مدیره 101 جلسه هیئت مدیره 116
جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 42 جلسه هیئت مدیره 57 جلسه هیئت مدیره 72 جلسه هیئت مدیره 87 جلسه هیئت مدیره 102 جلسه هیئت مدیره 117
جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 58 جلسه هیئت مدیره 73 جلسه هیئت مدیره 88 جلسه هیئت مدیره 103 جلسه هیئت مدیره 118
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 29307
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021