هیأت مدیره دوره هشتم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
اصغر رسولی عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
asrasouli@yahoo.com
احد محمدی معماری کارشناسی ارشد        نایب رئیس اول Ahadmohammadi@rocketmail.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم Fariborzbarati@yahoo.com
سعید عباسی عمران دکترا دبیر Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
ابراهیم زاد توت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد خزانه دار eb_toot@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی عضو اصلی h_ahmady_1970@yahoo.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی bagheri_gh12@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا عضو اصلی zohrehtoraby@yahoo.com
یداله علی آبادی برق کارشناسی عضواصلی ya.aliabadi@gmail.com
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی H_mojtabazadeh@yahoo.com
یحیی نصیرا عمران دکترا عضو اصلی Ahadmohammadi@rocketmail.com
«مصوبات هیات مدیره  -دوره هشتم»


جلسه هیئت مدیره01 جلسه هیئت مدیره25 جلسه هیئت مدیره 40 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 65 جلسه هیئت مدیره 78
جلسه هیئت مدیره 02 جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 41 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 66 جلسه هیئت مدیره 79
جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره28 جلسه هیئت مدیره42 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 67 جلسه هیئت مدیره 80
جلسه هیئت مدیره 04 جلسه هیئت مدیره29 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 68 جلسه هیئت مدیره 81
جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره30 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 69 جلسه هیئت مدیره 82
جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره31 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره57 جلسه هیئت مدیره 70 جلسه هیئت مدیره 83
جلسه هیئت مدیره07 جلسه هیئت مدیره32 جلسه هیئت مدیره 46 جلسه هیئت مدیره 58 جلسه هیئت مدیره 71 جلسه هیئت مدیره 84
جلسه هیئت مدیره08 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره59 جلسه هیئت مدیره 72
جلسه هیئت مدیره09 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 60 جلسه هیئت مدیره 73
جلسه هیئت مدیره10 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره49 جلسه هیئت مدیره 61 جلسه هیئت مدیره 74
جلسه هیئت مدیره11 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 50 جلسه هیئت مدیره 62 جلسه هیئت مدیره 75
جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره38 جلسه هیئت مدیره 50 جلسه هیئت مدیره 63 جلسه هیئت مدیره 76
جلسه هیئت مدیره13 جلسه هیئت مدیره39 جلسه هیئت مدیره 51 جلسه هیئت مدیره 64 جلسه هیئت مدیره 77
  • 26 اسفند 1397
  • مدير سايت
  • 19070
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021