مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
حق الزحمه خدمات مهندسی


​حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1395/07/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1394/04/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1392/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1391/07/15)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391


حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای نمایندگی  (اجراازتاریخ 1396/03/01) بجز شهرستان خرم دره 
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای نمایندگی
(اجراازتاریخ 1396/03/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای رابط   (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرهای دارای رابطحق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 03/01 /1396)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 04/01 /1394)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/01 /1393)

حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/03 /1392)


حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) در شهرستان زنجان (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) در شهرستانهای ابهر ، خرمدره و خدابنده (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1392/03/01)


حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجرا ازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ کروکی ثبتی (اجراازتاریخ 03/01/ 1392)


حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1396/043/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجرا ازتاریخ 1393/01/01)


حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک (اجراازتاریخ 1394/06/01)


حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1392/03/01)

حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجرا ازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی
جدول تعرفه بازرسی لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی و تجاری استان زنجان از مورخ 96/03/01 
14 اردیبهشت 1391 81214
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019