حق الزحمه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

جهت دریافت  فرم مورد نظر کلیک نمایید.
تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در سال 1401 
پس از حذف هزینه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

براساس ابلاغیه شماره 19608/430 وزارت راه و شهرسازی و مصوبات مجمع عمومی تیر ماه سال 1401

اجرا از تاریخ (1401/04/18)
 نقشه _ شهر زنجان
نقشه _  شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
نقشه _  شهرهای دارای رابط
مجری _ شهر زنجان
مجری _ شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
مجری _ شهرستان های دارای رابط
آزمایشگاه  بتن _ شهر زنجان
آزمایشگاه بتن _ شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
آزمایشگاه بتن _ شهرستان های دارای رابط
آزمایشگاه  ژئوتکنیک _ زنجان
آزمایشگاه ژئوتکنیک _ شهرستان های ابهر و خرمدره و قیدار
آزمایشگاه ژئوتکنیک _ شهرستان های دارای رابط
 شهرک های صنعتی (سوله) _ شهر زنجان
 شهرک های صنعتی (سوله) _ شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
 شهرک های صنعتی (سوله) _ شهرستان های دارای رابط
پلان مسطحاتی _ زنجان
پلان مسطحاتی _ شهرستان های ابهر و خرمدره و قیدار
پلان مسطحاتی _  شهرستان های دارای رابط
تفکیک آپارتمان
شهرسازی
ماده 27
سازه نگهبان
خدمات کنترل گازرسانی
نظارت بر نصب انشعاب آب

 
تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در سال 1401 
براساس ابلاغیه شماره 19608/430 وزارت راه و شهرسازی

اجرا از تاریخ (1401/01/06)
 نقشه _ شهر زنجان
نقشه _  شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
نقشه _  شهرهای دارای رابط
مجری _ شهر زنجان
مجری _ شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
مجری _ شهرستان های دارای رابط
آزمایشگاه  بتن _ شهر زنجان
آزمایشگاه بتن _ شهرستان های ابهر و خرمدره و خدابنده
آزمایشگاه بتن _ شهرستان های دارای رابط
آزمایشگاه  ژئوتکنیک _ زنجان
آزمایشگاه ژئوتکنیک _ شهرستان های ابهر و خرمدره و قیدار
آزمایشگاه ژئوتکنیک _ شهرستان های دارای رابط
پلان مسطحاتی _ زنجان
پلان مسطحاتی _ شهرستان های ابهر و خرمدره و قیدار
پلان مسطحاتی _  شهرستان های دارای رابط
تفکیک آپارتمان
شهرسازی
ماده 27
سازه نگهبان
خدمات کنترل گازرسانی
نظارت بر نصب انشعاب آب

حق الزحمه خدمات مهندسی
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی  آزمایشات ژئوتکنیک(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
حق الزحمه کارشناسی مادۀ 27
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجرا ازتاریخ 1399/02/01)

    
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی
حق الزحمه قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی(اجرا ازتاریخ 1399/02/01)
  • 14 اردیبهشت 1391
  • مدير سايت
  • 152235
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2024