مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
حق الزحمه خدمات مهندسی


​حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1396/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1395/07/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1394/04/01)

حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1392/03/01)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان (اجراازتاریخ 1391/07/15)
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 1391
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرستانهای دارای نمایندگی
حق الزحمۀ خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان شهرهای دارای رابطحق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 03/01 /1396)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 04/01 /1394)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/01 /1393)
حق الزحمۀ قرارداد اجرای ساختمان بصورت پیمان مدیریت برای سازندگان حقیقی و حقوقی (اجراازتاریخ 01/03 /1392)حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه پلان کد (کروکی مسطحاتی و توپوگرافی) (اجراازتاریخ 1392/03/01)


حق الزحمۀ کروکی تهیه نقشه تفکیک آپارتمان و پایان کار شهرداری (اجراازتاریخ 1394/04/01)

حق الزحمۀ کروکی ثبتی (اجراازتاریخ 03/01/ 1392)


حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات بتن (اجراازتاریخ 1393/01/01)


حق الزحمۀ خدمات آزمایشگاهی آزمایشات ژئوتکنیک (اجراازتاریخ 1394/06/01)


حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1393/01/01)
حق الزحمۀ کارشناسی مادۀ 27 (اجراازتاریخ 1392/03/01)


حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی(اجراازتاریخ 1394/04/01)
حق الزحمۀ تهیه نقشه های شهرسازی


جدول تعرفه بازرسی لوله کشی گاز ساختمانهای مسکونی و تجاری استان زنجان از مورخ 96/03/01 
14 اردیبهشت 1391 65151
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018