ضریب اینتاکد مهندسین در بخشنامه مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم

19 تیر 1403

🔵ضریب اینتاکد مهندسین در بخشنامه مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم