تمدید الکترونیکی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ماده ۲۷

19 تیر 1403


✅تمدید الکترونیکی صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ماده ۲۷


✳️ پیرو مکاتبه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید صلاحیت مهندسان دارای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ه بر اساس دستورالعمل‌های قبلی صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی اصلاح صلاحیت شده‌اند به استناد مفاد مندرج در ماده ۴ دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان، دارندگان صلاحیت مذکور می‌توانند پس از اتمام مدت اعتبار صلاحیت یاد شده وفق ضوابط مقرر در دستورالعمل های ابلاغی نسبت به تمدید آن به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.