دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره

26 خرداد 1403

کلیه اخبار و اطلاعیه های دهمین دوره انتخابات هیات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان
 
(1403/04/19)(ابلاغیه شماره 5 ​) دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه نظارت بر انتخابات کشور
تمدید مهلت زمان مراجعه حضوری و تکمیل فرایند ثبت نام 


(1403/04/13)(اطلاعیه شماره 7 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
تمدید ثبت نام 

(1403/04/13)(ابلاغیه شماره 4 ​) دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه نظارت بر انتخابات کشور
تمدید مهلت ثبت نام 

(1403/04/10)(اطلاعیه شماره 6 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
الزام دارا بودن حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای با صلاحت پایه یک جهت ثبت نام 

(1403/04/09)(اطلاعیه شماره 5 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
آخرین مهلت ثبت نام و دریافت مدارک 

(1403/04/03)(اطلاعیه شماره 4 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
لیست مدارک مورد نیاز جهت تحویل به هیئت اجرائی 

(1403/04/03)(ابلاغیه شماره 3 ​) دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه نظارت بر انتخابات کشور
اطلاع رسانی به اعضا
 

(1403/04/02)(اطلاعیه شماره 3 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
لزوم دقت در صحت مدارک ارائه شده

(1403/04/01)(اطلاعیه شماره 2​ ) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
تحویل مدارک مربوطه به دفتر هیئت اجرایی

(1403/03/30)(ابلاغیه شماره 4 ​) دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دستگاه نظارت بر انتخابات کشور
لزوم تکمیل اطلاعات در سامانه جامع عضویت
 

(1403/03/26)(اطلاعیه شماره 1 ​) هیئت اجرایی دهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
آغاز فرایند ثبت نام انتخابات

(1403/03/26) آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در دهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

(1403/03/26) آگهی روزنامه آغاز فرایند انتخابات دهمین دوره هیات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان زنجان

(1403/03/25) شرایط انتخاب شوندگان اعضای هیئت مدیره

(1403/03/25) جدول زمان بندی دهمین دوره انتخابات هیات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

(1403/03/25) نظامنامه انتخابات دهمین دوره هیات مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها