سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

از کلیه اعضای فرهیخته سازمان دعوت می گردد تا با ارائه نظرات، تجارب و برنامه های پیشنهادی خود در حوزه های طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیت های مهندسی و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به جهت ایجاد زمینه های مناسب شغلی، فرهنگی، اقتصادی و رفاهی در راستای انتقال این نظرات و پیشنهادات و تجارب به گروه ها و کمیسیون های تخصصی و هچنین حوزه مدیریت و برنامه ریزی سازمان استان، مجموعه مدیریتی سازمان را در جهت نیل به اهداف عالی سازمان و اعتلای هرچه بیشتر ارائه خدمات مهندسی، یاری دهند.
*
*
*
*
*