دوره ها، سمینارها و وبینارها (مطابق شیوه نامه)

ضوابط و مقررات شرکت در دوره های مجازی
منابع دوره مناسب سازی ساختمان ها و  فضاهای شهری برای معلولین

عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان

 

برنامه آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
واحد آموزش، پژوهش و ترویج
سال 1401