نظارت عالیه-ماده35 اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص شرایط مورد نیاز برای عملیات شناسایی ژئوتکنیکی زمین
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص گزارش برخی ایرادات فنی ساختمانها
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوصضرورت رعایت مسایل بهداشتی در کارگاههای ساختمانی
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه انجام ازمایشات بتن
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه های واقع در بافت فرسوده
سامانه ثبت شکایات مردمی از وقوع تخلفات ساختمانی در سامانه نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان پیرامون دستورالعمل طراحی سازه ای و الزمات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها و راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیر سازه ای مسلح به میلگرد بستر
نامه اداره کل راه و شهرسازی پیرامون لزوم کنترل و تکمیل فرمهای گزارشات مرحله ای توسط مهندسین ناظر نقشه برداری و ارسال آن به مرجع صدور پروانه
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص رعایت الزامات مبحث سوم حفاظت ساختمانها در برابر حریق خصوصاً اجرای بخش 3-7 آن مربوط به الزامات مصالح در نازک کاری داخل و نمای ساختمان
فایل ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص نکات مهم در نظارت بر ساختمانهای اسکلت فلزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(فایل صرفا جهت آموزش بوده و از  سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقتباس شده است )
فایل ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص راهنمای کاربردی نظارت بر اجرای ساختمانها با اسکلت بتنی -معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران(فایل صرفا جهت آموزش بوده و از  سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقتباس شده است )
فایل ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص گزارش اقدامات واحد بازرسی سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (فایل صرفا جهت آموزش بوده و از  سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقتباس شده است ) 
فایل ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص توصیه هایی پیرامون اجرای میانقاب ها ، دیوارهای پیرامونی و نما  
فایل ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تصویر نامه معاونت امور مسکن و ساختمان در ارتباط با نحوه همکاری و نظارت مهندسان ناظر 4 رشته مقرر در پیوست مبحث دوم 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارائه گزارشات مرحله ای به همراه نتایج آزمایشات مربوطه 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص شیت های آزمایشگاهی اظهار نظر شده 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص عدم رعایت درز انقطاع  
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رای هیات دیوان عدالت اداری در دادنامه 954 الی 663 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رای هیات دیوان عدالت اداری در دادنامه 954 الی 663 
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوصاعلام گزارش وضعیت همجواری محل ساختمان در ابتدای شروع عملیات اجرایی  
نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص رعایت مفاد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی علی الخصوص در مورد مشاهده ایرادات عملیات ساختمانی که احتمال خطر وقوع حادثه را می دهد . 
​نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزامی بودن تسلیم گزارش پایان هر یک مراحل کار به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان  
​نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزامی بودن رعایت موارد مشاهده شده در ساختمانها و کارگاهها   
​نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزامی بودن اجرای درست دودکش های سیمانی و نیز مشکلات اجرای اتصالات این نوع لوله ها  
معرفی نظارت عالیه (ماده 35 )