هیأت رئیسه دوره نهم سال سوم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
حامد نظری معماری کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
hamednazari427@gmail.com
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد نایب رئیس اول mostafa2005_1344@yahoo.com
حمید شعبان زاده عمران دکترا نایب رئیس دوم h_shaebanzadeh@yahoo.com
محمدرضا دلجوئی عمران کارشناسی دبیر  mohammadrezadeljooei@gmail.com
محسن کاظمی راد عمران کارشناسی ارشد خزانه دار m.kazemirad@gmail.com