هیئت مدیره دوره نهم

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
حامد نظری معماری کارشناسی ارشد
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
مصفی تیموری برق کارشناسی ارشد نایب رئیس اول
حمید شعبان اده عمران دکترا نایب رئیس دوم
محمدرضا دلجوئی عمران کارشناسی دبیر
محسن کاظمی راد عمران کارشناسی ارشد خزانه دار
حسین اسکندری عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
حمیدرضا اسلامی عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی
علی رحمانپور زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
سرور رحیما زنجانی معماری دکترا عضو اصلی
فریدون زینعلی عمران دکترا عضواصلی
سعید نظری مکانیک کارشناسی ارشد عضو اصلی

«مصوبات هیات مدیره-دوره نهم»

جلسه هیئت مدیره 01 جلسه هیئت مدیره 02 جلسه هیئت مدیره 03 جلسه هیئت مدیره 04 جلسه هیئت مدیره 05 جلسه هیئت مدیره 06 جلسه هیئت مدیره 07 جلسه هیئت مدیره 08 جلسه هیئت مدیره 09 جلسه هیئت مدیره 10
جلسه هیئت مدیره 11 جلسه هیئت مدیره 12 جلسه هیئت مدیره 13 جلسه هیئت مدیره 14 جلسه هیئت مدیره 15 جلسه هیئت مدیره 16 جلسه هیئت مدیره 17 جلسه هیئت مدیره 18 جلسه هیئت مدیره 19 جلسه هیئت مدیره 20
جلسه هیئت مدیره 21 جلسه هیئت مدیره 22 جلسه هیئت مدیره 23 جلسه هیئت مدیره 24 جلسه هیئت مدیره 25 جلسه هیئت مدیره 26 جلسه هیئت مدیره 27 جلسه هیئت مدیره 28 جلسه هیئت مدیره 29 جلسه هیئت مدیره 30
جلسه هیئت مدیره 31 جلسه هیئت مدیره 32 جلسه هیئت مدیره 33 جلسه هیئت مدیره 34 جلسه هیئت مدیره 35 جلسه هیئت مدیره 36 جلسه هیئت مدیره 37 جلسه هیئت مدیره 38 جلسه هیئت مدیره 39 جلسه هیئت مدیره 40
جلسه هیئت مدیره 41 جلسه هیئت مدیره 42 جلسه هیئت مدیره 43 جلسه هیئت مدیره 44 جلسه هیئت مدیره 45 جلسه هیئت مدیره 46 جلسه هیئت مدیره 47 جلسه هیئت مدیره 48 جلسه هیئت مدیره 49 جلسه هیئت مدیره 50
جلسه هیئت مدیره 51 جلسه هیئت مدیره 52 جلسه هیئت مدیره 53 جلسه هیئت مدیره 54 جلسه هیئت مدیره 55 جلسه هیئت مدیره 56 جلسه هیئت مدیره 57 جلسه هیئت مدیره 58 جلسه هیئت مدیره 59 جلسه هیئت مدیره 60
جلسه هیئت مدیره 61 جلسه هیئت مدیره 62 جلسه هیئت مدیره 63 جلسه هیئت مدیره 64 جلسه هیئت مدیره 65 جلسه هیئت مدیره 66 جلسه هیئت مدیره 67 جلسه هیئت مدیره 68 جلسه هیئت مدیره 69 جلسه هیئت مدیره 70
جلسه هیئت مدیره 71 جلسه هیئت مدیره 72 جلسه هیئت مدیره 73 جلسه هیئت مدیره 74 جلسه هیئت مدیره 75 جلسه هیئت مدیره 76 جلسه هیئت مدیره 77 جلسه هیئت مدیره 78 جلسه هیئت مدیره 79 جلسه هیئت مدیره 80
جلسه هیئت مدیره 81 جلسه هیئت مدیره 82 جلسه هیئت مدیره 83 جلسه هیئت مدیره 84 جلسه هیئت مدیره 85 جلسه هیئت مدیره 86 جلسه هیئت مدیره 87 جلسه هیئت مدیره 88 جلسه هیئت مدیره 89 جلسه هیئت مدیره 90
جلسه هیئت مدیره 91 جلسه هیئت مدیره 92 جلسه هیئت مدیره 93 جلسه هیئت مدیره 94 جلسه هیئت مدیره 95 جلسه هیئت مدیره 96 جلسه هیئت مدیره 97 جلسه هیئت مدیره 98 جلسه هیئت مدیره 99 جلسه هیئت مدیره 100
جلسه هیئت مدیره 101 جلسه هیئت مدیره 102 جلسه هیئت مدیره 103 جلسه هیئت مدیره 104 جلسه هیئت مدیره 105 جلسه هیئت مدیره 106 جلسه هیئت مدیره 107 جلسه هیئت مدیره 108 جلسه هیئت مدیره 109 جلسه هیئت مدیره 110
جلسه هیئت مدیره 111 جلسه هیئت مدیره 112 جلسه هیئت مدیره 113 جلسه هیئت مدیره 114 جلسه هیئت مدیره 115 جلسه هیئت مدیره 116 جلسه هیئت مدیره 117 جلسه هیئت مدیره 118 جلسه هیئت مدیره 119 جلسه هیئت مدیره 120
جلسه هیئت مدیره 121 جلسه هیئت مدیره 122 جلسه هیئت مدیره 123 جلسه هیئت مدیره 124 جلسه هیئت مدیره 125 جلسه هیئت مدیره 126 جلسه هیئت مدیره 127 جلسه هیئت مدیره 128 جلسه هیئت مدیره 129 جلسه هیئت مدیره 130
جلسه هیئت مدیره 131 جلسه هیئت مدیره 132 جلسه هیئت مدیره 133 جلسه هیئت مدیره 134 جلسه هیئت مدیره 135 جلسه هیئت مدیره 136 جلسه هیئت مدیره 137 جلسه هیئت مدیره 138 جلسه هیئت مدیره 139 جلسه هیئت مدیره 140
جلسه هیئت مدیره 141