معرفی واحد تاسیسات

واحد مدیریت تأسیسات

این واحد وظیفۀ تنسیق امور مختلف مرتبط با بخشهای تأسیسات ساختمان را بر عهده دارد. واحد مدیریت تأسیسات مشتمل بر چهار بخش اساسی گاز، آبفا، برق و آسانسور میباشد.
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس

1
مجید اسماعیلی مدیریت تأسیسات 33049110